Factura-E

<a href= <a href=

 

 

 

Llistat de codis DIR3 de l'entitat pública empresarial "Aigües de Sueca" per a la presentació de FACTURES electròniques mitjançant la plataforma FACE.

 Oficina Contable  Órgan Gestor  Unitat Tramitadora
 LA0003987  LA0003987  LA0003987


Per a accedir al portal del proveïdor per a la tramitació de FACTURES amb Aigües de Sueca cal accedir a: https://face.gob.es/es/

 

FACE - Preguntas frecuentes proveedores

FACE - Manual del uso del portal de proveedores

 

Article 4 de la Llei 2/2013, de 27 de desembre.

L'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, disposa que tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt general d'entrada que corresponga a les entitats següents:

  • Societats anònimes.
  • Societats de responsabilitat limitada.
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola.
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
  • Unions temporals d'empreses.
  • Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització de actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

No obstant això, queden exclosos de l'obligació de FACTURACIÓ electrònica dels subjectes anteriors quan es tracte de factures d'import de fins a 5.000 euros. Sueca, a 12 de gener 2015 L'interventor

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a facilitar la navegació i obtindre informació estadística d'ús dels nostres visitants. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.